މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

ކުއްޔަށް ހިފުމަށް

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑިމޮގްރަފިކް އެންޑް ހެލްތު ސާރވޭ 2016ގެ މެއިން ޓްރެއިނިންގ ހިންގަން ހޯލެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ހޯލް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. (މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.)

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

03 ޑިސެންބަރު 2015

ބުދަ

10:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

08 ޑިސެންބަރު 2015

އަންގާރަ

11:00

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު: 3014335 އަށް ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ