މަދަރުސަތުއް ސުލްޠާނު މުޙަންމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމް - ހއ. އުތީމު
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެއެއް ހޯދުމަށް

2016 ވަނަ އަހަރަށް ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ހޯދުމަށް

2016 ވަނަ އަހަރު މިމަދަރުސާގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުންނަވާނެ ގެއެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް 01 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މަދަރުސާއަށް ހާޒިރުވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެއްޗާއެކު 03 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • ގޭގެ ފްލޯޕްލޭން (ގޯތީގެ ބޮޑުމިނާއި، ގޭގެ ބޮޑުމިނާއެކު)
  • ގޭގެ އިންވެންޓްރީ ލިސްޓާއި ލިބެންހުރި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް
  • ގެއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު         
23 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ