އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލްގެ ޕިކަޕް ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރަމުން އައި ޕިކަޕް ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މި ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ޑިސެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 13:00 ގެކުރިން ލިޔުމުން މި ކައުންސިލަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6660058، 9665188 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ހުށަހަޅުއްވާނީ ފެކްސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފެކްސް 6660028، [email protected]

ޕިކަޕްގެ މަޢުލޫމާތު:

މޮޑެލް ނަންބަރު: KR-KDY230-TGPGY

ޗެސިސް ނަންބަރު: KDY230-7025044

އިންޖީނުގެ ސީރިއަލް ނަންބަރު: 2KD1675267

އުފުލޭ ބަރުދަން: 1.5 ޓަން

ބާވަތް: ޑީސަލް/ ފުލް އިލެކްޓްރޯނިކް

ފުތަރަމަ ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު: 01.08.2007

އެތެރެކުރި ތާރީޚު: 06.11.2012

ރަޖިސްޓަރީކުރި ތާރީޚު: 19.11.2012

މިހާރުގެ ޙާލަތު: ޑައިގްނޯސްކޮށް، ފިއުލް ޕަންޕު މައްސަލަޖެހިފައި

ވިއްކާލުމަށް ފަށާއަގު: -/200,000 ރުފިޔާ

ފަހަރަކު އިތުރު ކުރެވޭ އެންމެ ކުޑަ އަދަދު: -/10,000

އަގުހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޑިޕޮޒިޓް/ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޢަދަދު: -/10,000 ރުފިޔާ (މިފައިސާއަކީ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރެވޭނެ ފައިސާއެކެވެ.)

           މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

           3 ޞަފަރު 1437

15 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ