ފޭދޫ ސްކޫލް/ސ.ފޭދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭ

މި ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭ

މި ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ ބައެއް ތަންތަނުގެ ސީލިންގ މަރާމާތުކުރުމާއި ބައެއް ކްލާސްތަކުގެ ކުޑަދޮރާއި ބޮޑުދޮރު މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ޑިސެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތްވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

11 ޞަފަރު 1437

23 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ