ހުވަދޫ ސްކޫލް، ގދ.ފަ ރެސްމާތޮޑާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާޚާނާއެއް އިމާރާތްކުރުން

މި ސްކޫލުގައި ފާޚާނާއެއް އިމާރާތްކުރުން.

މި ސްކޫލުގައި ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް ފާޚާނާއެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މި ސްކޫލުގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 3 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ތިމާގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެގޮތަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވަންވާނެއެވެ.

16 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ