މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނެ ނަންބަރުތައް.

އިޢުލާނު 

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމުގެގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ ނަންބަރު

ސެކްޝަންތައް

3323834

ކައުންސިލް ބިއުރޯ

3306727

ވަޒީފާއާބެހޭ ސެކްޝަން

3323901

ޕްރޮކިއުމަންޓް އެންޑް ސަޕްލައި ޔުނިޓް

3306719

އިދާރީ ބައި

3313022

ރިޝެޕްޝަން

3321684

އުފަންދުވަހުގެ ސެޓުފިކެޓާއި ރަށްވެހިންގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ ސެކްޝަން

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

14 މުޙައްރަމް 1437

27 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ