މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން 

މިދަންނަވާ ގެއަށް ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު: 276 ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހުށައަޅުއްވާފައިވާތީ އެގޭގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

 ނ. ހޮޅުދޫ މެރީކޯނަރ އަލްފާޟިލާ ދިޔާނާ ޢަބުދުއްރަޙްމާނުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ނ. ހޮޅުދޫ " ވާގަލި " ކިޔާ ގެއަށް ހަދައިދީފައިވާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ.

11 ޞަފަރު 1437   

23 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ