ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

ޢަބުދުﷲ އިސްމާޢީލް ލައިބުރަރީގައި ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން 2015 ޑިސެންބަރު 03 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް އައިސް ނީލަމުން ތަކެތި ނެގުމަށްފަހު 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި، 72 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނީލަމުން ނެގި ތަކެތި ގެންދިއުން އެދެމެވެ. ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެތީގެ ނީލަން ބާޠިލުކުރެވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

18 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ