ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 ނޮވެންބަރު 2015 ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

1- ފާޚާނާތަކުގެ މަރާމާތުކުރުން.

2- ދޮރުތަކާއި ފެންލައިޓްތަކުގެ ހުޅުބަދަލުކޮށް ބައެއް މަރާމާތުކުރުން.

3- ކްލާސްތަކަށް ފަންކާ އިތުރުކުރުން.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

04 ޞަފަރު 1437

16 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ