މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
2 އިމާރާތް ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ބަޔަކު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީ ހިމެނޭ 2 އިމާރާތް ފޮޅައި ސާފުކުރާނެ ބަޔަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. (މިނިސްޓްރީގެ ވެލާނާގޭގެ 11ވަނަ ފްލޯ އަދި އިދާރީ ޚިދުމަތްދޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ޢިމާރާތް)

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 26 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 30 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓަށެވެ. ( ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު)

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ ހަމައެކަނި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3333140 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޞަފަރު 1436

16 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ