މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިޓީ އިންފްރާ ސްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް

އިޢުލާން

އައިޓީ އިންފްރާސްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް:      

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވލޮޕްމަންޓްގެ އައިޓީ އިންފްރާ ސްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް އައިޓީއާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.  ވީމާ، މި މަސައްކަތާބެހޭ އިތުރު މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 26 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވލޮޕްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 01 ޑިސެންބަރު 2015  ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވލޮޕްމަންޓަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

26 ޝަޢުބާން 1430    

17 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ