ފ. ބިލެއްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

އިޢުލާނު

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން 18 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:30 ގައި މި މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން  18 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:30ގެ ކުރިން މި މަރުކަޒަށް ދުރުވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ހާލަތު

ބާވަތް

ޢަދަދު

ނަންބަރު

ހަލާކުވެފައި

ޕީ.އޭ.ބީ އެކްސް

1

1

ހަލާކުވެފައި

އެމަޖެންސީލައިޓް

2

2

ތުން ބިންދައިގެންދިއުމާ ގުޅިގެން ބޭނުން ނުކުރެވޭ

ނަރުކެޑި

1

3

ހަލާކުވެފައި

ގަޑި ފާރުގަބަހައްޓާ

1

4

ހަލާކުވެފައި

ސީ.ޑީ.ޕްލޭޔަރ

1

5

ރަގަނޅު (މިވަގުތު މަރުކަޒަށް ބޭނުންނުވާތީ)

ކީބޯޑް (PS2)

2

6

ހަލާކުވެފައި

ފޯން ޕެނެސޮނިކް ކޯޑްލެސް

1

7

ހަލާކުވެފައި

ހައުސްމީޓަރ ބޯޑާއިއެކު ( ސިންގަލްފޭސް )

1

8

ޓޭންކް ފޫވެއްޓި މޯޓަރު ހަލާކުވެފައި

ފެންމޯޓަރ ހިޓާޗީ

1

09

ހަލާކުވެފައި

ޓީ.ވީ (ފޮށިގަނޑު)

1

10

ހަލާކުވެފައި

ޑީ.ބޯޑް ފާރުގަ ހަރުކުރާ

2

11

މަދަރބޯޑު ހަލާކުވެފައި

ފެކްސް މެޝިން ( ކެނަން)

1

12

ހަލާކުވެފައި

ބެކަޕް

2

13

 

27  މުޙައްރަމް  1437

08 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ