މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

އިޢުލާން                   

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 15 ނޮވެންބަރު 2015  ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ ވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

ތަކެތި ހުރި ތަން

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

އެމްބިއުލާންސް(TOYOTA-LH114R-BRMRS)

B1A1825

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

50,000.00

5,000.00

އެމްބިއުލާންސް (KG-LH172V RRPDS-G)

B1A1826

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

50,000.00

5,000.00

ވޭން (KD-CR40G-HRSEY-C)

B1A1820

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

70,000.00

5,000.00

ޕިކަޕް (KG-SY56T)

C1A2313

އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

60,000.00

5,000.00

ވީމާ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ވެހިކަލްތަކަށް އަގު ހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ ސޭލްސް އެންޑް މާރކެޓިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ، ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާ (ހެންވޭރު ސޯމިލް، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު) އަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

23 މުޙައްރަމް 1437       

05 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ