މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

1. ދަރިވަރުންގެ ފާޚާނާތައް މަރާމާތުކުރުން

2. ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން

3. ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ވައިޓްބޯރޑްތައް މަރާމާތުކުރުން

ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

* މަޢުލޫމާތު ދިނުން: 15 ނޮވެންބަރު 2015 (އާދީއްތަ) ގަޑި ހެނދުނު 10:00ގައި

* އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން: 19 ނޮވެންބަރު 2015 (ބުރާސްފަތި) ގަޑި ހެނދުނު 10:00 އަށް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނަ ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

08 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ