މަގޫދޫ ސްކޫލް/ނ.މަގޫދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
12 ސީލިންގު ފަންކާ ހަރުކޮށްދީ ކަރަންޓް ގުޅައިދީ އަދި ޑިމަރުތައް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލަށް 12 ސީލިންގު ފަންކާ ހަރުކޮށްދީ ކަރަންޓް ގުޅައިދީ އަދި ޑިމަރުތައް ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތީގައި މި ސްކޫލަށް 12 ސީލިންގ ފަންކާ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ސްކޫލުން ފޯރުކޮށްދޭ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

19 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00

26 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 2:00

10 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ