މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޭން މަރާމާތުކުރުން

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭން މަރާމާތުކުރުން

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވޭނުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތު މިއިދާރައިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚު

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

16 ނޮވެންބަރު 2015

ހޯމަ

މެންދުރު ކުރި 11:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

23 ނޮވެންބަރު 2015

ހޯމަ

މެންދުރު ކުރި 11:00

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.    

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

23 މުޙައްރަމް 1437 

05 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ