ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވީ.އޭ.އެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން 

ވީ.އޭ.އެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމާ ބެހޭ

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2015 ޑިސެންބަރު 11 ވާ ހުކުރު ދުވަހު.

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ތަން:

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި.

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން، ފިރިހެން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2015 ނޮވެންބަރު 22 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް.

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2015 ނޮވެންބަރު 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގެ ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބެން ހުރި ތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

    3317015

26 މުޙައްރަމް 1437 

08 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ