ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް

އިޢުލާން

މަކީޓާ, ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް

މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް ނޮވެންބަރު މަހުގެ 29 ން 05 ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު، 08 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެންހުންނާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރއަކީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަނުން ރާއްޖޭގައި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކޮށް މާކެޓްކުރަމުންދާ މަކީޓާ އެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމު 18 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މުބާރާތުގެ ނަން: މަކީޓާ، ޤައުމީ ފެތުމުގެ 40 ވަނަ މުބާރާތް.

Makita 40th National Swimming Competition

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން: މާލޭ ސްވިމިންގ ޓްރެކް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚު: ނޮވެންބަރު 29 ން 5 ޑިސެންބަރު 2015ގެ ނިޔަލަށް.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު: 18 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00

މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުj.mp/makita40natrules

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު: 08 ނޮވެންބަރުުން ފެށިގެން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

12 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ