ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިދަންނަވާ ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެއެވެ.

އިޢުލާން

މިކުންފުނީގެ މިދަންނަވާ ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުން ވެއެވެ.

-  4 ގޮނޑި         (ހަލާކުވެފައި)

-  3 ބައިންޑިންގ މެޝިން (ހަލާކުވެފައި)

-  1 ލެމިނޭޓިން މެޝިން  (ހަލާކުވެފައި)

-  1 ފައިލިން ކެބިނެޓް   (ހަލާކުވެފައި)

-  1 ފެކްސް މެޝިން    (ހަލާކުވެފައި)

-  2 ޕޭޕަރ ޝެޑަރ    (ހަލާކުވެފައި)

-  2 ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން   (ހަލާކުވެފައި)

މިތަކެތީގެ ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 1,000.00ރ (އެއްހާސް ރުފިޔާ) އެވެ. މިތަކެތީގެ ނީލަމަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 150.00ރ (ސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިތަކެތި ބައްލަވައި، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެ މަތީ އަގު ބަންދުކޮށް 2015 ނޮވެންބަރު 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިތަކެތީގެ ނީލަން ނިމޭތާ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު ތަކެތި ގެންދެވުން އެދެމެވެ. މި މުއްދަތުގައި ތަކެތި ނުގެންދަވައިފިނަމަ ނީލަން ބާތިލްކޮށް އަލުން މިތަކެތި ނީލަމަށް ލެވޭނެކަމަށާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާ ނީލަމުގައި އެފަރާތަށް ބައިވެރި ނުވެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މިތަކެތި ބައްލަވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު 7974772 ފޯނަށް ގުޅުއްވުމުން އެކަން ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

                        23 މުޙައްރަމް 1437  

05 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ