ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އިޢުލާން

މި ކުންފުނީގެ މިދަންނަވާ ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ.

ގޮނޑިތަކެއްް              (ހަލާކުވެފައި ހުރި)

ކޮމްޕިއުޓަރ ކާޓްރިޖްތަކެއް      (ބޭނުން ކުރެވޭ)

ފެކްސް މެޝިން ކާޓްރިޖްތަކެއް   (ބޭނުން ކުރެވޭ)

މި ތަކެތީގެ ނީލަން ފެށޭ އަގަކީ 900.00ރ (ނުވަސަތޭކަ ރުފިޔާ) އެވެ. މިތަކެތީގެ ނީލަމަށް އިތުރު ކުރެވޭނީ މަދުވެގެން 50.00ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ) އެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެތި ބައްލަވާ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ހުށަހަޅުއްވާ އެންމެ މަތީ އަގު ބަންދުކޮށް 2015 ނޮވެންބަރު 09 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ކުންފުންޏަށް ހާޒިރުވެ ދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މި ތަކެތީގެ ނީލަން ނިމޭތާ 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތުން ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު ތަކެތި ގެންދެވުން އެދެމެވެ. މި މުއްދަތުގައި ތަކެތި ނުގެންދަވައިފި ނަމަ ނީލަން ބާޠިލުކޮށް އަލުން މިތަކެތި ނީލަމަށް ލެވޭނެ ކަމަށާއި ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާ ނީލަމުގައި އެ ފަރާތަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މި ތަކެތި ބައްލަވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 7974772 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން އެކަން ހަމަޖެހޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

20 މުޙައްރަމް 1437 

02 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ