ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މަތީ ތަޢުލީމުގެ ލޯން އެހީގެ ފުރުޞަތުތައް - ސެޕްޓެންބަރު 2015

މަތީ ތަޢުލީމްގެ ލޯން އެހީގެ ފުރުޞަތުތައް - ސެޕްޓެންބަރު 2015

ސުރުޚީގައިވާ ސްކީމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ މަޢުލޫމާތު އެންޓަރ ކޮށް ޗެކްކުރުމަށްފަހު މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓް www.dhe.gov.mv  ގައި 4 ނޮވެންބަރު 2015 ގައި އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ. އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓާއި ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ މި ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ސެޕްޓެންބަރު 2015 ލޯން ސްކީމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު 10 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3341327, 3341376, 3341381  އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

29 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ