ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސާލްޒްބަރގްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޒާރޓް ކޮންޕެޓިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

އިޢުލާން

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސާލްޒްބަރގްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޒާރޓް ކޮންޕެޓިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

އަންނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަަރީ މަހުގެ 1- 11 އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސާލްޒްބަރގްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މޮޒާރޓް ކޮމްޕެޓިޝަންގައި ރާއްޖޭގެ ފަންނުވެރިން ބައިވެރިވުމަށް ފުރުޞަތުު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެގޮތުން މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޒާރޓިއަމް ފައުންޑޭޝަނަށް އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުއްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

ވީމާ، މި ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން 15 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އިންޓަނޭޝަނަލް މޮޒާރޓިއަމް ފައުންޑޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް http://www.salzburg.info/en/art_culture/salzburg_festival/salzburg_festival ސައިޓް ބޭނުންކުރައްވާށެވެ.

20 މުޙައްރަމް 1437

02 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ