އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްލާސްރޫމެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމެއް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގައި ކްލާސްރޫމެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތްކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

09 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00

12 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00

17 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6620832 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

22 މުޙައްރަމް 1437

04 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ