މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތާގުޅޭ ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މަރާމާތާގުޅޭ ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ބަޔެއް އިމާރާތްތަކުގައި ކުލަލުމާއި މަރާމާތުކުރުން

ޑެސްކު މަރާމާތުކުރުން

މިކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 9 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:15އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 12 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:15ގައި މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މި ސްކޫލުގެ އޮފީސްގޭޓުން (އަމީރުއަޙުމަދު މަގު) ވަދެވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ.                                            

05 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ