ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ގއ.ކަނޑުހުދޫ ސްކޫލުގެ ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ހޯލް އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: GS197-AB/IUL/2015/10ފ(15 އޮކްޓޫބަރު 2015) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުތައް އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން، ފުރުޞަތު ޙުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މި ސްކޫލުގެ ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

08 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00

10 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00

12 ނޮވެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ  13:00

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7983078 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

23 މުޙައްރަމް 1437

05 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ