މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
HP design jet 800ps - C7780 މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން

މިއޮތޯރިޓީގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ HP design jet 800psފ(C7780) މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެގެން 05 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)431-AHP/1/2015/25) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިގެންފައިނުވާތީ އަލުން މިކަމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 04 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4266-300 އަށް ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 މުޙައްރަމް 1437

27 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ