މަދުރަސަތުއްސުލްޠާން މުޙަންމަދު/ގއ.ދެއްވަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުލައާއި ދަވާދުލުމާބެހޭ

މި މަދުރަސާގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުމާބެހޭ

މި މަދަރުސާގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ފާރުތަކުގައި ކުލައާއި ދަވާދުލާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިމިވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި މަދަރުސާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 02 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 ގައި.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން: 09 ނޮވެންބަރު 2015 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00ގައި.

12 މުޙައްރަމް 1437

25 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ