ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ސްކޫލުގެ KS-B/2014/17 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކުނިއުކާލުމަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

09 މުޙައްރަމް 1437

22 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ