ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ސްކޫލުގެ KS-B/2014/16 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކެންޓީނު ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި އަގުތައް އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

09 މުޙައްރަމް 1437

22 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ