މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ގަޑިބަދަލުވުން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނައުން

01 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މި ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ގަޑި ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރުފަހުގެ 2:00 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން ކަމުގައިވެސް އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

29 ޛުލްޙިއްޖާ 1436  

13 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ