ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދާރުލްއާސާރު ހިގަމުން ދާ އިމާރާތް 1 އަހަރު ދުވަހަށް ކުނިކަހައި ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބުބޭނުންވެއްޖެ

ދާރުލްއާސާރު ހިނގަމުން ދާ އިމާރާތް 1 އަހަރު ދުވަހަށް ކުނިކަހައި ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރި ނަންބަރު 38/IUL)222-AH/INDIV/2015)(ތާރީޚު: 31 އޮގަސްޓު 2015) ގެ އިޢުލާނަށް ހުށަހެޅި އަންދާސީހިސާބުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާތީ އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

އާދީއްތަ

25 އޮކްޓޫބަރު 2015

10:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

އާދީއްތަ

1 ނޮވެންބަރު 2015

10:30

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

‏‏‏22‏ ޛުލްޙިއްޖާ 1436  

06 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ