ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ. އުތީމު ގަނޑުވަރުގައި ހުރި ދިދަ ދަނޑި އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބުބޭނުންވެއްޖެ

މިޑިޕާޓްމަންޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ހައިވަކަރު ބޭނުންކޮށްގެން ހއ. އުތީމު ގަނޑުވަރުގައި ހުރި ދިދަ ދަނޑި އާބާތުރަފިލުވުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

ބުރާސްފަތި

22 އޮކްޓޫަބަރު 2015

10:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް

ބުރާސްފަތި

29 އޮކްޓޫަބަރު 2015

10:30

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑްގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

‏‏‏23‏ ޛުލްޙިއްޖާ 1436  

07 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ