ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ނެޓްބޯލް މުބާރާތް - 2015

            މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ރާވައި އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ޤައުމީ ނެޓްބޯލް މުބާރާތް - 2015" މިއަންނަ ނޮވެންބަރުމަހުގެ 22 ވަަނަދުވަހު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

            ވީމާ، މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން އެދޭ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކުން، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި 01 ނޮވެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނަށް ލިޔުމަކުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

            މުބާރާތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7776783 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ