ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުންގެ ޕީއީ ޔުނީފޯމު ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންގެ ޕީއީ ޔުނީފޯމު އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2015 އޮކްޓޫބަރު 19 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިމަރުކަޒަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2015 އޮކްޓޫބަރު 22 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިމަރުކަޒަށް ދުރުވެ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

13 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ