ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޗް.އާރު. ޕޯޓަލެއް ގަތުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިދާރާއަށް އެޗް.އާރު ޕޯޓަލެއް ގަންނަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި 2015/16/T/IUފ-57 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.    

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 6 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތް ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 12 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ އިސްވެދެންނެވިފައިވާ ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

15 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

28 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ