މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަތުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެގެން 3 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL)202-A/1/2015/102) އިޢުލާނަށް އެދެވޭ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އިސްވެދެންނެވި އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން މިތަކެތި ގަތުމަށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

  • އެގްޒެކްޓިވް މޭޒު
  • އެގްޒެކްޓިވް ގޮނޑި
  • އޮފީސް ގޮނޑި
  • ފައިލިންގ ކެބިނެޓް

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 5 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 8 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ގަބޫލުނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

14 ޛުލްޙިއްޖާ 1436     

28 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ