މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮތޯރިޓީގެ ބޭނުމަށް "GUIDANCE ON IMPLEMENTING THE MARITIME LABOUR CONVENTION" (މެރިޓައިމް ލޭބަރ ކޮންވެންޝަންއާ ބެހޭ ޤާނޫނު) ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 28 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 1 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ގަބޫލުނުކުރެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

30 ޛުލްޤަޢިދާ 1436     

14 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ