ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ފޮތް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ފޮތް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް 2014 ވަނައަހަރުގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބު ފޮތް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 29 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 5 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު، މި ޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހު ގަޑިއަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ހާޒިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މިހެންވެ އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

1 ޛުލްޙިއްޖާ 1436

15 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ