ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫ.ޕީ.އެސް ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 29 ސެޕްޓެންބަރު 2015 0938 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚައަށް ބަދަލު ގެނައުން

މިއަހަރުގެ ޙައްޖުދުވަހަކީ 23 ސެޕަޓެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަސްކަމަށް ވާތީވެ، ދިވެހި ސަރުކާރުން 27 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހެއްކަމަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅިގެން މިމިމިނިސްޓްރީ އިން 27 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ތަކުގެ ބިޑްހުޅުވާ ތާރީޚާއި ގަޑި  ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 34 ޔޫ.ޕީ.އެސްމިނިސްޓްރީއިން ދޭމަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ސަޕްލައި ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)438-ICTU/438/2015/248)

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ނާޒުކުކަން އަންގައިދޭ ކުރު ވީޑިޔޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކާއި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ކުރު ވީޑިޔޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރު ކުރުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)438-PRCU/1/2015/125)

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30

ލ.ގަމުގައި ކުނި އަންދާ އިންސިނަރޭޓަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް، ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނާގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)438-RDS/438/2015/246)

ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލު: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00

މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީގެ އެއްވަނަ ފަންގިފިލާގެ ބައްދަލުކުރާ ކޮޓަރީގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

17 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ