ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮޕެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެޝަން ހިންގަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މިސެންޓަރުގެ ސްޓާފުންނަށް ޕްރޮޕެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެޝަން ހިންގަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)CHSE-SMT/1/2015/66) (ތާރީޚު:10 ސެޕްޓެންބަރު 2015) ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 01 ފަރާތްކަމަށްވުމާއެކު އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ނރ

ތަފުސީލު

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

1

މި ސެންޓަރުގެ ސްޓާފުންނަށް ޕްރޮޕެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (PD) ސެޝަން ހިންގަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

5 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

04 ޛުލްޙިިއްޖާ 1436

17 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ