އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މޯލްޑިވިއަން ހާފްމެރަތަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚު

02 އޮކްޓޫބަރު 2015

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން

މާލޭ ސިޓީ

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައި

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި

24 ސެޕްޓެންބަރު 2015ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ނިޔަލަށް

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި

24 ސެޕްޓެންބަރު 2015ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރި ތަންތައް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބް ސައިޓް athletics.org.mv

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޯން: 3317011، 7775048

އީމެއިލް: [email protected]

10 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ