އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
25ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް

އިޢުލާން

25ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް

މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚު

1 – 3 އޮކްޓޫބަރު 2015

މުބާރާތް ބާއްވާ ތަން

މާލޭ ސިޓީ

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތްތައް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރު ކްލަބްތައް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި

15 ސެޕްޓެންބަރު 2015ވާ އަންގާރަދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00ގެ ނިޔަލަށް

ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚާއި ގަޑި

24 ސެޕްޓެންބަރު 2015ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12.00ގެ ނިޔަލަށް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފޯމާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ލިބެންހުރި ތަންތައް

އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އަދި އެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބް ސައިޓް athletics.org.mv

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ފޯން 3317011، 7775048

އީމެއިލް: [email protected]

 

10 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ