މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން 

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ ސީ.ޑީ.ސީ ގެއްލިގެން ހަދާދިނުމަށް އެދި މިއޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. ވީމާ މި ސީ.ޑީ.ސީ އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 21 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގެ ކުރިން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

- ސީ.ޑީ.ސީ ނަންބަރު : 012768

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒާހިރު / ހ. ބްލޫމީޑް، މާލެ

            23 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

07 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ