މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގުރައިދޫ ވިއު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ގުރައިދޫ ވިއު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (GURAIDHOO VIEW MALDIVES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0520/2013 ގެ ނަން 6 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އެކްސްޓްރާ ޑައިވާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (EXTRA DIVERS MALDIVES PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

21 ޝައްވާލް 1436

06 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ