މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދެއްވަމާގަލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާނު

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ދެއްވަމާގަލާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (DHEVVAMAAGALAA PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0460/2014 ގެ ނަން 27 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ކެރެއްދޫ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (KEREDHDHOO INVESTMENT PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

12 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

27 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ