މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑީ.ޕީ.އާރު.އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ކަމުގައިވާ "ޑީ.ޕީ.އާރު .އެސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" (D.P.R.S COOPERATIVE SOCIETY) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: CS-0017/2012ގެ ނަން 3 ޖޫން 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" (PRISON COOPERATIVE SOCIETY) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

16 ޝަޢުބާން 1436

03 ޖޫން 2015
ހޯދާ