މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ސީ.އެމް.އޭ ފައިވް ސްޓާރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (CMA FIVE STAR PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-348/2007 ގެ ރައުސްމާލު 1,000,000.00 (އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާ އިން 100,000.00 (އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

12 ޛުލްޤައިދާ 1436

27 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ