މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތައް އުވާލައިފީމެވެ.

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތަކަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުވާލުމަށް އެދި، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށްވާތީ، އިސްވެދެންނެވުނު ޤާނޫނުގެ 93 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތައް އުވާލައިފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކުންފުނީގެ ނަން

ކުންފުނީގެ ނަން (އިނގިރޭސިން)

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

އުވާލި ތާރީޚު

1

ނެކްސްއަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

NEXUS MALDIVES PVT LTD

C-0183/1999

09/08/2015

2

ގްރޭ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

GREY HOLDINGS PVT LTD

C-0822/2014

08/08/2015

3

އަރަފާސް ކޭޓަރިންގ ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ARAFAAS CATERING SERVICES PVT LTD

C-0658/2014

02/08/2015

4

އާރބަން އެލްމުނިއަމް އެންޑް ގްލާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

URBAN ALUMINIUM AND GLASS PVT LTD

C-0074/2014

05/08/2015

5

ސިއޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

SCION MALDIVES PVT LTD

C-0033/2005

08/08/2015

6

އީޒީ ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

EASY LINK MALDIVES PVT LTD

C-0161/2002

09/08/2015

7

ޓްރޮޕިކަލް ޓްރެވަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

TROPICAL TRAVELS PVT LTD

C-0240/2000

08/09/2015

8

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

FIHALHOHI ISLAND HOLDINGS PVT LTD

C-0994/2007

08/09/2015

9

އާރްއެފްއެޗް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

  RFH HOLDINGS PVT LTD  

C-0394/2015

07/06/2015

10

އިންޓަރޕްރަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

INTERPRAL MALDIVES PVT LTD

C-0734/2010

02/06/2015

11

ސްކޫބާ ރިވޮލޫޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

SCUBA REVOLUTION PVT LTD

C-0641/2011

02/06/2015

12

އެމް ތްރީ ރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M THREE RIN PVT LTD

C-0012/2013

02/06/2015

13

އެއިމްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

AIMS PVT LTD

C-0496/2012

02/06/2015

14

އެމް.އައި.އޭ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M.I.A.S PVT LTD

C-0061/2012

14/04/2015

15

މެކް ސިނާރޖީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

MAC SYNERGY MALDIVES PVT LTD

C-0029/2013

14/04/2015

16

ޓެކް ނޯލިމިޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

TECH NOLIMIT PVT LTD

C-0611/2008

14/04/2015

17

އާރިޔާ އިންވެސްޓްމެންޓް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް

AARIYA INVESTMENT COMPANY PVT LTD

C-0862/2006

11/06/2015

18

ޔުނިކް މާސްޓާރ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިޥެޓް ލިމިޓެޑް

UNIQUE MASTER TRADING COMPANY PVT LTD

C-0654/2013

03/06/2015

19

އޮޑިސީ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ODYSSEY TRAVEL & TOURS PVT LTD

C-0621/2012

06/06/2015

20

ހަޒާޝް އެންޑް މާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

HAZASH & MARK PVT LTD

C-0745/2010

03/06/2015

21

ޒެޑް.އޭ.އާރް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

Z.A.R COMPANY PVT LTD

C-0033/2010

03/06/2015

22

އަތަމާ ވިލާ ރެސިޑެންސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ATHAMA VILLA RESIDENCIES PVT LTD

C-0713/2011

06/06/2015

23

ރިޗްމަންޑް އިންޓަރނޭޝަންލް ޕްރައިޥެޓް ލިމިޓެޑް

RICHMOND INTERNATIONAL PVT LTD

C-0784/2009

03/06/2015

24

ނިއުޓްރޯނިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

NEUTRONICS PVT LTD

C-0237/2001

06/06/2015

25

އެކްސައިޓިންގ ލެއިޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

EXCITING LEISURE PVT LTD

C-0118/2014

02/06/2015

26

އަލްޓަމީރާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ALTAMIRA HOLDINGS PVT LTD

C-0257/2010

23/05/2015

27

ހަނާޒާ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

HANAZA ENTERPRISES PVT LTD

C-0183/1995

15/07/2015

28

ވާރޓިކަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

VERTICAL DEVELOPMENT PVT LTD

C-0002/2010

17/06/2015

29

އަކްވާ ބޮލޫ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޓް

AQVA BLUE MALDIVES PVT LTD

C-0733/2011

16/06/2015

30

އެކްރޮޕޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ACROPOL MALDIVES PVT LTD

C-0081/2013

23/05/2015

31

ކެޕްޓަން ހޮލިޑޭސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެތް ލިމިޓެޑް

CAPTAIN HOLIDAYS MALDIVES PVT LTD

C-0561/2010

15/07/2015

32

ވިއާ އެސްކޭޕްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

VIA ESCAPES PVT LTD

C-0062/2011

17/06/2015

33

ރެއާ ޕުރޮޑަކްޓުސް ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

RARE PRODUCTS SUPPLY PVT LTD

C-0441/2010

17/06/2015

34

ސީޓީއެމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

CTM MALDIVES PVT LTD

C-0527/2010

22/07/2014

35

އިޕޯ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

IPOH INVESTMENTS PVT LTD

C-0179/1997

26/05/2015

36

ވިންގްސް ޕްރިންޓިގް އެންޑް މީޑިއާ ސާރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

WINGS PRINTING AND MEDIA SERVICES PVT LTD

C-0078/2015

29/04/2015

37

ސްމައިލް ފިޓްނެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

SMILE FITNESS PVT LTD

C-0793/2014

30/04/2015

38

މަޑިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

MADIDHOO INVESTMENT PVT LTD

C-0802/2011

03/04/2015

39

އެލަނޯރާ އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ELANORA EDUCATION PVT LTD

C-0428/2009

23/04/2015

40

ޓީ.އެމް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

T.M.A PVT LTD

C-0010/1989

04/08/2015

41

ޝެޑޯނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

SHADOWNET PVT LTD

C-0509/2013

20/04/2015

42

މާލެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

MALE' INVESTMENTS PVT LTD

C-0916/2007

07/07/2015

 43

އޯޝަން ޕްރޯ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

OCEAN PRO (MALDIVES) PVT LTD

C-0181/1994

16/08/2015

 44

ޔޫނިއަން އެލަޔަންސް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

UNION ALLIANCE TRADING PVT LTD

C-0559/2004

           16/08/2015          

 45

އެންއެސް. އެފް އެންޑް ބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

NS. F AND B PVT LTD

C-0897/2009

           18/08/2015                      

      16 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

31 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ