ހިތަދޫ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައުންޑް ސިސްޓަމް މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

މި ސްކޫލުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމްގެ ބައެއް ކޭބަލްތައް މަރާމާތުކޮށް ސްކޫލުން ދައްކާ ތަނެއްގައި ބައެއް މައިކްތައް ޤާއިމުކުރަން ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މިކަަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 02 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 06 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

26 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ