މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ވޭސްޓު މެނޭޖްމަންޓު ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިމިނިސްޓްރީއިން ކުރި ނަންބަރު: IUL)438-RDS/1/2015/103)(ތާރީޚު: 30 ޖުލައި 2015) ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

31 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ